Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 126,708,094,428 124,011,377,745 130,978,202,906
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 240,769,154 178,719,408 261,025,720
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 126,467,325,274 123,832,658,337 130,717,177,186
   4. Giá vốn hàng bán 78,189,575,355 75,329,407,542 80,573,388,510
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 48,277,749,919 48,503,250,795 50,143,788,676
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 424,028,921 117,723,078 354,164,995
   7. Chi phí tài chính 753,339,776 723,291,305 735,558,790
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 39,088,269,492 27,384,121,033 28,728,687,324
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,764,506,384 10,507,329,965 14,858,846,974
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -3,904,336,812 10,006,231,570 6,174,860,583
   12. Thu nhập khác 106,630,722 118,459,427 121,810,193
   13. Chi phí khác 25,507,796 591,155,933 17,060,212
   14. Lợi nhuận khác 81,122,926 -472,696,506 104,749,981
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -3,823,213,886 9,533,535,064 6,279,610,564
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,802,015,902 1,126,755,673
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -3,823,213,886 7,731,519,162 5,152,854,891
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -3,823,213,886 7,731,519,162 5,152,854,891
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức