Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 135,121,374,453 150,196,965,843 182,399,516,186 172,922,365,163
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 96,160,723,468 107,018,359,774 138,478,769,822 132,237,216,671
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 10,447,086,741 14,265,521,541 18,083,847,041 15,900,585,029
4. Hàng tồn kho 14,674,797,187 17,129,231,917 15,962,443,953 16,076,881,541
5. Tài sản ngắn hạn khác 5,838,767,057 3,783,852,611 1,874,455,370 707,681,922
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 165,473,879,549 162,292,521,500 155,829,204,304 152,955,469,395
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,836,147,821 1,836,147,821 1,836,147,821 1,832,932,821
2. Tài sản cố định 155,138,073,251 148,107,693,779 141,420,727,162 140,225,755,992
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 5,960,168,818 10,174,696,480 10,671,825,476 8,032,741,326
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 2,539,489,659 2,173,983,420 1,900,503,845 2,864,039,256
     Tổng cộng tài sản 300,595,254,002 312,489,487,343 338,228,720,490 325,877,834,558
     I - NỢ PHẢI TRẢ 145,631,436,157 152,711,162,028 191,059,855,019 174,623,610,671
1. Nợ ngắn hạn 116,855,393,957 124,122,222,702 164,931,979,296 148,453,832,145
2. Nợ dài hạn 28,776,042,200 28,588,939,326 26,127,875,723 26,169,778,526
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 154,963,817,845 159,778,325,315 147,168,865,471 151,254,223,887
I. Vốn chủ sở hữu 154,963,817,845 159,778,325,315 147,168,865,471 151,254,223,887
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 300,595,254,002 312,489,487,343 338,228,720,490 325,877,834,558