Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 3,810,439,080,471 3,878,505,997,541 5,002,461,263,976 4,347,831,558,373
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 507,443,363,860 874,117,915,376 1,068,737,461,019 542,460,403,586
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 151,050,000,000 260,208,572,917 4,140,042,971 15,941,864,257
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,153,422,642,508 887,950,999,989 1,273,589,841,159 1,291,940,603,441
4. Hàng tồn kho 1,897,586,039,251 1,771,161,973,524 2,506,218,917,201 2,385,188,894,554
5. Tài sản ngắn hạn khác 100,937,034,852 85,066,535,735 149,775,001,626 112,299,792,535
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 357,118,400,549 352,900,481,070 352,400,130,929 357,314,079,488
1. Các khoản phải thu dài hạn 80,782,789,383 83,146,857,183 84,027,534,483 88,293,236,483
2. Tài sản cố định 45,885,956,000 45,649,449,925 45,591,818,347 47,312,631,054
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 230,449,655,166 224,104,173,962 222,780,778,099 221,708,211,951
     Tổng cộng tài sản 4,167,557,481,020 4,231,406,478,611 5,354,861,394,905 4,705,145,637,861
     I - NỢ PHẢI TRẢ 3,224,572,912,560 3,207,538,911,642 4,196,094,262,282 3,482,404,846,946
1. Nợ ngắn hạn 3,224,572,912,560 3,207,538,911,642 4,196,094,262,282 3,482,404,846,946
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 942,984,568,460 1,023,867,566,969 1,158,767,132,623 1,222,740,790,915
I. Vốn chủ sở hữu 942,984,568,460 1,023,867,566,969 1,158,767,132,623 1,222,740,790,915
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 4,167,557,481,020 4,231,406,478,611 5,354,861,394,905 4,705,145,637,861