Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 424,547,628,173 542,351,946,757 664,360,198,860 676,330,796,696
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,154,454,854 1,288,892,065 8,996,502,468 3,319,333,994
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 794,178,000 300,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 185,994,498,807 255,255,007,298 333,468,981,771 373,781,214,701
4. Hàng tồn kho 219,562,590,704 275,514,609,341 309,697,528,016 286,673,228,965
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,836,083,808 9,499,260,053 11,897,186,605 12,557,019,036
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 96,494,763,526 92,841,755,950 86,946,753,766 84,006,825,117
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 84,700,028,091 82,664,069,615 81,206,039,068 79,261,705,691
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 3,353,671,460 3,158,671,460
5. Đầu tư tài chính dài hạn 300,000,000 300,000,000 300,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 8,141,063,975 6,719,014,875 5,740,714,698 4,445,119,426
     Tổng cộng tài sản 521,042,391,699 635,193,702,707 751,306,952,626 760,337,621,813
     I - NỢ PHẢI TRẢ 358,443,158,576 471,842,213,310 587,562,057,999 596,180,501,248
1. Nợ ngắn hạn 358,435,158,576 471,834,213,310 587,554,057,999 596,172,501,248
2. Nợ dài hạn 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 162,599,233,123 163,351,489,397 163,744,894,627 164,157,120,565
I. Vốn chủ sở hữu 162,599,233,123 163,351,489,397 163,744,894,627 164,157,120,565
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 521,042,391,699 635,193,702,707 751,306,952,626 760,337,621,813