Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 12,995,413,092 690,780,476 59,152,456,918 35,889,948,627
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 71,175,170 133,192,650
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12,995,413,092 690,780,476 59,081,281,748 35,756,755,977
   4. Giá vốn hàng bán 11,065,467,964 719,197,368 48,890,596,556 31,548,932,580
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,929,945,128 -28,416,892 10,190,685,192 4,207,823,397
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 427,797,781 847,323,507 4,072,253,053 2,624,783,642
   7. Chi phí tài chính 91,983,627 872,984,989 34,068,263
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 139,944,110 749,802
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng -2,476,863,010 959,329,577 4,187,829,657 3,143,879,873
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,148,389,419 780,560,737 4,645,931,575 1,408,910,977
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 594,232,873 -920,983,699 4,556,192,024 2,245,747,926
   12. Thu nhập khác 14,333,986 285,960
   13. Chi phí khác 14,591,663 1,175 17,800,988
   14. Lợi nhuận khác -257,677 284,785 -17,800,988
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 593,975,196 -920,983,699 4,556,476,809 2,227,946,938
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 252,898,965 379,228,416 249,173,751
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 341,076,231 -920,983,699 4,177,248,393 1,978,773,187
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 341,076,231 -920,983,699 4,177,248,393 1,978,773,187
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức