Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 73,395,688,429 85,548,115,196 19,326,045,235 5,547,817,799
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 73,395,688,429 85,548,115,196 19,326,045,235 5,547,817,799
   4. Giá vốn hàng bán 52,800,037,515 58,088,363,656 13,132,450,074 6,354,652,064
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20,595,650,914 27,459,751,540 6,193,595,161 -806,834,265
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 478,650,941 43,452,252 160,634,180 240,757,133
   7. Chi phí tài chính 21,528,488 28,151,909
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 21,528,488 28,151,909
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 11,060,363,886 16,758,863,018 1,609,785,068 1,535,511,985
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,443,098,976 3,370,939,161 2,277,120,081 1,109,295,296
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,570,838,993 7,373,401,613 2,445,795,704 -3,239,036,322
   12. Thu nhập khác 1,558 2,440 1,380
   13. Chi phí khác 171,424 119,420 22,080 746,020
   14. Lợi nhuận khác -169,866 -116,980 -20,700 -746,020
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,570,669,127 7,373,284,633 2,445,775,004 -3,239,782,342
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 984,195,746 1,495,060,811 496,264,438
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,586,473,381 5,878,223,822 1,949,510,566 -3,239,782,342
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 5,586,473,381 5,878,223,822 1,949,510,566 -3,239,782,342
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức