Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16,889,298,788 32,354,048,869 18,899,520,227 33,831,816,999
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 16,889,298,788 32,354,048,869 18,899,520,227 33,831,816,999
   4. Giá vốn hàng bán 12,306,849,177 30,667,024,066 15,353,962,257 29,920,723,941
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,582,449,611 1,687,024,803 3,545,557,970 3,911,093,058
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 59,637,831 117,818,745 57,626,007 97,764,399
   7. Chi phí tài chính 1,288,539,064 673,682,236 821,134,527 886,641,222
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,012,897,125 664,865,896 819,786,900 884,270,942
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 1,137,956,145 2,160,237,685 1,113,393,805 7,168,766,845
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,530,032,235 2,157,452,326 2,114,399,757 2,214,584,677
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -314,440,002 -3,186,528,699 -445,744,112 -6,261,135,287
   12. Thu nhập khác 2,500 44,936,625 52,155,500 18,084,760,315
   13. Chi phí khác 4,600,000 20,375,000 275,761 2,743,828,591
   14. Lợi nhuận khác -4,597,500 24,561,625 51,879,739 15,340,931,724
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -319,037,502 -3,161,967,074 -393,864,373 9,079,796,437
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,945,264,180
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -319,037,502 -3,161,967,074 -393,864,373 6,134,532,257
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -319,037,502 -3,161,967,074 -393,864,373 6,134,532,257
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -586 -73 1,137
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu -59 -586 -73 1,137
   21. Cổ tức