Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 20,130,342,318 18,033,980,116 35,111,902,780 26,186,268,156
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20,130,342,318 18,033,980,116 35,111,902,780 26,186,268,156
   4. Giá vốn hàng bán 6,231,465,759 7,206,390,516 10,966,320,008 4,896,427,520
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 13,898,876,559 10,827,589,600 24,145,582,772 21,289,840,636
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,212,432,804 643,152,245 1,075,963,227 923,425,245
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,484,859,461 779,856,193 2,439,570,970 1,128,533,419
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 13,626,449,902 10,690,885,652 22,781,975,029 21,084,732,462
   12. Thu nhập khác
   13. Chi phí khác
   14. Lợi nhuận khác
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13,626,449,902 10,690,885,652 22,781,975,029 21,084,732,462
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,491,238,271 1,139,703,790 2,418,364,030 4,229,546,492
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 12,135,211,631 9,551,181,862 20,363,610,999 16,855,185,970
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 12,135,211,631 9,551,181,862 20,363,610,999 16,855,185,970
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,193 932 2,048 1,690
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức