Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2014 2015 2016 2017 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,373,264,226,231 3,508,159,338,892 3,537,613,747,634 3,831,010,101,189
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 121,895,998,384 190,460,342,138 176,555,402,976 161,839,354,665
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,251,368,227,847 3,317,698,996,754 3,361,058,344,658 3,669,170,746,524
   4. Giá vốn hàng bán 2,447,639,750,872 2,518,351,601,197 2,660,142,781,964 3,211,663,388,193
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 803,728,476,975 799,347,395,557 700,915,562,694 457,507,358,331
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 10,028,041,820 10,651,055,769 16,170,938,673 8,042,606,927
   7. Chi phí tài chính 142,805,418,763 123,785,118,036 82,545,915,963 73,657,714,275
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 84,613,155,574 54,736,725,853 42,630,915,495 41,844,452,650
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 161,359,849,758
   9. Chi phí bán hàng 68,084,898,225 76,686,214,341 85,036,935,580 118,374,084,847
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 83,960,286,609 73,106,914,494 66,273,844,414
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 441,506,352,049 525,566,832,340 476,396,735,330 207,244,321,722
   12. Thu nhập khác 12,410,720,111 8,251,249,279 20,083,399,478 539,000,659
   13. Chi phí khác 1,771,611,812 1,532,184,804 2,426,630,862 60,000,000
   14. Lợi nhuận khác 10,639,108,299 6,719,064,475 17,656,768,616 479,000,659
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 452,145,460,348 532,285,896,815 494,053,503,946 207,723,322,381
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 99,420,220,858 117,253,803,272 98,856,744,803 41,691,606,243
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 352,725,239,490 415,032,093,543 395,196,759,143 166,031,716,138
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 352,725,239,490 415,032,093,543 395,196,759,143 166,031,716,138
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4,246 4,785 03 1,398
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 4,785
   21. Cổ tức