Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2017 Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,517,232,199,993 1,170,238,113,202 1,083,494,953,595 1,244,536,939,239
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 74,596,034,649 14,844,172,634 67,220,406,230 95,362,304,720
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 370,580,968,293 347,551,057,010 412,479,165,500 251,540,955,656
4. Hàng tồn kho 1,025,730,909,016 767,694,052,305 596,003,392,484 838,240,846,120
5. Tài sản ngắn hạn khác 46,324,288,035 40,148,831,253 7,791,989,381 59,392,832,743
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,474,865,638,980 1,579,895,328,039 1,703,780,288,451 1,752,250,781,802
1. Các khoản phải thu dài hạn 127,036,800 127,036,800 127,036,800 127,036,800
2. Tài sản cố định 1,384,177,336,221 1,345,364,362,500 1,299,731,107,887 1,452,474,104,256
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 25,583,354,878 170,335,134,067 349,933,299,969 246,285,007,608
5. Đầu tư tài chính dài hạn 4,334,355,034 4,102,571,419 4,102,571,419 4,102,571,419
6. Tài sản dài hạn khác 60,643,556,047 59,966,223,253 49,886,272,376 49,262,061,719
     Tổng cộng tài sản 2,992,097,838,973 2,750,133,441,241 2,787,275,242,046 2,996,787,721,041
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,490,963,221,717 1,223,688,868,686 1,289,155,982,660 1,449,267,005,548
1. Nợ ngắn hạn 1,231,788,280,466 875,905,220,635 880,151,818,877 999,287,333,914
2. Nợ dài hạn 259,174,941,251 347,783,648,051 409,004,163,783 449,979,671,634
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,501,134,617,256 1,526,444,572,555 1,498,119,259,386 1,547,520,715,493
I. Vốn chủ sở hữu 1,501,134,617,256 1,526,444,572,555 1,498,119,259,386 1,547,520,715,493
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 2,992,097,838,973 2,750,133,441,241 2,787,275,242,046 2,996,787,721,041