Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2016 Quý 1-2017 Quý 2-2017 Quý 3-2017 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,243,267,572,365 1,313,691,830,060 1,517,232,199,993 1,170,238,113,202
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 50,834,076,001 23,127,024,838 74,596,034,649 14,844,172,634
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 419,043,425,440 430,544,745,294 370,580,968,293 347,551,057,010
4. Hàng tồn kho 770,971,267,508 855,191,376,995 1,025,730,909,016 767,694,052,305
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,418,803,416 4,828,682,933 46,324,288,035 40,148,831,253
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,568,049,485,222 1,515,225,069,580 1,474,865,638,980 1,579,895,328,039
1. Các khoản phải thu dài hạn 127,036,800 127,036,800 127,036,800 127,036,800
2. Tài sản cố định 1,483,363,253,736 1,434,140,211,063 1,384,177,336,221 1,345,364,362,500
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 20,969,438,782 17,834,412,393 25,583,354,878 170,335,134,067
5. Đầu tư tài chính dài hạn 4,334,355,034 4,334,355,034 4,334,355,034 4,102,571,419
6. Tài sản dài hạn khác 59,255,400,870 58,789,054,290 60,643,556,047 59,966,223,253
     Tổng cộng tài sản 2,811,317,057,587 2,828,916,899,640 2,992,097,838,973 2,750,133,441,241
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,229,365,128,123 1,176,197,231,712 1,490,963,221,717 1,223,688,868,686
1. Nợ ngắn hạn 837,765,644,389 861,091,256,307 1,231,788,280,466 875,905,220,635
2. Nợ dài hạn 391,599,483,734 315,105,975,405 259,174,941,251 347,783,648,051
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,581,951,929,464 1,652,719,667,928 1,501,134,617,256 1,526,444,572,555
I. Vốn chủ sở hữu 1,581,951,929,464 1,652,719,667,928 1,501,134,617,256 1,526,444,572,555
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 2,811,317,057,587 2,828,916,899,640 2,992,097,838,973 2,750,133,441,241