Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 145,348,041,972 190,819,372,324 130,711,434,680 133,053,034,894
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 145,348,041,972 190,819,372,324 130,711,434,680 133,053,034,894
   4. Giá vốn hàng bán 133,251,931,596 173,365,572,852 120,466,309,306 122,022,124,176
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12,096,110,376 17,453,799,472 10,245,125,374 11,030,910,718
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 186,079,473 399,794,735 564,747,136 561,884,150
   7. Chi phí tài chính 341,394,293 202,372,680 299,229,561 189,268,835
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 224,007,269 197,259,283 189,268,835
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,802,458,572 3,599,291,548 3,080,676,058 3,935,360,935
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,138,336,984 14,051,929,979 7,429,966,891 7,468,165,098
   12. Thu nhập khác 360,630,039 05 206,259,000
   13. Chi phí khác 80,260,005 747,794
   14. Lợi nhuận khác 360,630,039 -80,260,000 206,259,000 -747,794
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,498,967,023 13,971,669,979 7,636,225,891 7,467,417,304
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,699,793,405 3,014,959,363 1,527,245,178 1,493,483,461
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,799,173,618 10,956,710,616 6,108,980,713 5,973,933,843
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6,799,173,618 10,956,710,616 6,108,980,713 5,973,933,843
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,323 2,133 1,189 1,163
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức