Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 7,832,853,859,765 9,496,113,525,775 11,217,783,463,824 11,100,305,937,026
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 362,633,845,292 2,391,956,516,382 1,000,228,750,853 1,575,636,621,317
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 81,988,482,192 58,032,482,192 2,737,903,082,422 1,444,110,816,439
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,568,056,084,874 2,547,416,597,906 3,435,881,311,477 3,846,098,682,437
4. Hàng tồn kho 4,596,747,271,032 4,295,967,298,788 3,846,703,638,395 4,042,017,544,040
5. Tài sản ngắn hạn khác 223,428,176,375 202,740,630,507 197,066,680,677 192,442,272,793
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 4,463,161,571,445 4,421,020,349,418 5,640,283,541,780 5,292,902,041,743
1. Các khoản phải thu dài hạn 3,111,286,808,009 3,111,286,808,009 4,111,301,808,009 3,795,906,392,529
2. Tài sản cố định 688,677,919,161 708,735,689,952 736,747,077,359 720,357,956,394
3. Bất động sản đầu tư 150,150,772,093 107,378,835,803 106,656,556,640 105,934,277,477
4. Tài sản dở dang dài hạn 88,120,212,295 87,023,896,219 115,145,030,948 115,042,062,040
5. Đầu tư tài chính dài hạn 313,103,354,008 312,688,948,798 297,813,864,402 341,519,579,223
6. Tài sản dài hạn khác 111,822,505,879 93,906,170,637 272,619,204,422 214,141,774,080
     Tổng cộng tài sản 12,296,015,431,210 13,917,133,875,193 16,858,067,005,604 16,393,207,978,769
     I - NỢ PHẢI TRẢ 7,448,343,887,713 8,822,944,312,952 9,176,440,056,609 8,726,430,841,338
1. Nợ ngắn hạn 6,355,792,472,176 5,770,613,131,818 4,667,742,722,090 4,098,171,920,999
2. Nợ dài hạn 1,092,551,415,537 3,052,331,181,134 4,508,697,334,519 4,628,258,920,339
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,847,671,543,497 5,094,189,562,241 7,681,626,948,995 7,666,777,137,431
I. Vốn chủ sở hữu 4,847,671,543,497 5,094,189,562,241 7,681,626,948,995 7,666,777,137,431
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 12,296,015,431,210 13,917,133,875,193 16,858,067,005,604 16,393,207,978,769