Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 344,054,716,957 564,151,132,060 278,057,323,924
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 278,057,323,924
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 344,054,716,957 564,151,132,060 278,057,323,924 672,259,845,092
   4. Giá vốn hàng bán 341,540,550,277 537,588,551,707 269,385,984,515 661,270,638,445
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,514,166,680 26,562,580,353 8,671,339,409 10,989,206,647
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,139,419,386 3,094,616,867 15,626,366,417 829,592,243
   7. Chi phí tài chính 1,058,265,767 -8,733,543,352 -13,704,416,461 7,608,810,306
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,664,143,905 1,857,955,424 1,770,725,689 1,781,974,568
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 209,460,118 4,035,283,830 174,788,224 153,072,199
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,742,519,150 1,365,459,484 1,052,529,350 2,320,619,216
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 643,341,031 32,989,997,258 36,774,804,713 1,736,297,169
   12. Thu nhập khác 999 1,679,155,674 10,698 3,473,252
   13. Chi phí khác 138,772,510 373,788,391 3,498,595,049 5,721,760
   14. Lợi nhuận khác -138,771,511 1,305,367,283 -3,498,584,351 -2,248,508
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 504,569,520 34,295,364,541 33,276,220,362 1,734,048,661
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 116,317,537 409,092,165 346,809,732
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 388,251,983 34,295,364,541 32,867,128,197 1,387,238,929
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 388,251,983 34,295,364,541 32,867,128,197 1,387,238,929
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức