Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2012 Quý 4- 2012 Quý 1- 2013 Quý 2- 2013 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,156,892,172 11,376,425,137
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10,156,892,172 11,376,425,137
4. Giá vốn hàng bán 7,177,548,591 8,318,482,788
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,979,343,581 3,057,942,349
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,216,315 1,826,720
7. Chi phí tài chính 217,914,834 188,185,972
- Trong đó: Chi phí lãi vay 217,914,834 188,185,972
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 482,881,915 383,648,357
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,639,167,331 1,989,081,850
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 640,595,816 498,852,890
12. Thu nhập khác 140,765,881 1,686,311,265
13. Chi phí khác 132,673,118 1,731,252,661
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 8,092,763 -44,941,396
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 648,688,579 453,911,494
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 162,172,145 113,477,874
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 486,516,435 340,433,620
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 486,516,435 340,433,620
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 88 62
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)