Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 191,605,084,584 2,091,410,789,099 2,133,940,905,753 2,063,824,118,354
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 80,152,158,227 165,127,075,014 274,286,866,922 193,346,264,483
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 244,300,000,000 245,600,000,000 251,292,265,204
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 52,186,576,594 593,867,786,009 749,413,662,287 462,891,905,964
4. Hàng tồn kho 49,349,079,732 925,217,573,641 796,665,021,440 1,087,680,319,917
5. Tài sản ngắn hạn khác 9,917,270,031 162,898,354,435 67,975,355,104 68,613,362,786
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 552,055,030,910 2,457,636,639,820 2,610,153,273,521 2,587,516,621,889
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 38,388,805,521 2,202,573,334,991 2,344,596,952,702 2,428,634,979,279
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 44,886,044,597 148,905,767,271 157,061,043,789 48,372,928,004
5. Đầu tư tài chính dài hạn 439,281,940,000
6. Tài sản dài hạn khác 29,498,240,792 106,157,537,558 108,495,277,030 110,508,714,606
     Tổng cộng tài sản 743,660,115,494 4,549,047,428,919 4,744,094,179,274 4,651,340,740,243
     I - NỢ PHẢI TRẢ 61,100,789,315 1,628,256,230,264 1,562,922,130,873 1,473,725,942,720
1. Nợ ngắn hạn 61,100,789,315 1,628,256,230,264 1,562,922,130,873 1,473,725,942,720
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 682,559,326,179 2,920,791,198,655 3,181,172,048,401 3,177,614,797,523
I. Vốn chủ sở hữu 682,559,326,179 2,920,791,198,655 3,181,172,048,401 3,177,614,797,523
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 743,660,115,494 4,549,047,428,919 4,744,094,179,274 4,651,340,740,243