Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,268,142,781,838 4,598,807,682,832 4,083,389,621,807 4,193,324,835,002
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 471,290,245,121 389,863,156,757 561,252,498,068 373,810,125,579
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,002,000,000,000 2,002,000,000,000 1,902,000,000,000 2,202,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 405,072,065,379 482,780,021,508 331,933,119,365 532,220,529,605
4. Hàng tồn kho 1,300,837,671,651 1,654,371,644,498 1,262,922,586,535 1,029,378,222,368
5. Tài sản ngắn hạn khác 88,942,799,687 69,792,860,069 25,281,417,839 55,915,957,450
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 5,907,692,837,532 5,595,512,629,445 5,290,887,223,715 5,042,792,549,645
1. Các khoản phải thu dài hạn 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2. Tài sản cố định 5,176,772,323,269 4,858,458,250,214 4,478,284,254,072 4,213,593,311,005
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 688,292,266,241 709,996,241,255 772,013,242,181 809,583,437,241
5. Đầu tư tài chính dài hạn 20,826,250,000
6. Tài sản dài hạn khác 42,625,248,022 27,055,137,976 19,763,477,462 19,612,801,399
     Tổng cộng tài sản 10,175,835,619,370 10,194,320,312,277 9,374,276,845,522 9,236,117,384,647
     I - NỢ PHẢI TRẢ 4,070,151,916,065 4,010,134,748,185 2,978,065,871,051 2,725,542,108,274
1. Nợ ngắn hạn 3,303,882,266,778 3,196,657,898,497 2,515,932,990,742 2,359,075,790,037
2. Nợ dài hạn 766,269,649,287 813,476,849,688 462,132,880,309 366,466,318,237
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 6,105,683,703,305 6,184,185,564,092 6,396,210,974,471 6,510,575,276,373
I. Vốn chủ sở hữu 6,105,683,703,305 6,184,185,564,092 6,396,210,974,471 6,510,575,276,373
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 10,175,835,619,370 10,194,320,312,277 9,374,276,845,522 9,236,117,384,647