Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần DIC số 4 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 348,861,346,125 356,641,561,418 313,855,786,387 293,530,941,311
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 36,010,285,097 12,620,265,118 15,079,122,349 16,594,552,783
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 488,109 488,109 10,000,488,109 10,000,488,109
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 100,020,760,557 113,669,656,930 82,786,789,653 40,612,489,340
4. Hàng tồn kho 211,966,593,966 225,291,955,461 205,322,135,121 225,514,030,694
5. Tài sản ngắn hạn khác 863,218,396 5,059,195,800 667,251,155 809,380,385
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 22,139,200,988 33,970,198,137 34,917,911,633 32,947,007,565
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 15,326,791,189 21,179,797,766 20,771,724,609 19,429,493,000
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 10,022,727 183,764,242 186,102,878
5. Đầu tư tài chính dài hạn 102,464,958 102,464,958 76,051,697 48,404,742
6. Tài sản dài hạn khác 6,709,944,841 12,677,912,686 13,886,371,085 13,283,006,945
     Tổng cộng tài sản 371,000,547,113 390,611,759,555 348,773,698,020 326,477,948,876
     I - NỢ PHẢI TRẢ 244,014,339,188 251,978,898,323 204,384,615,489 179,095,862,548
1. Nợ ngắn hạn 218,065,446,890 236,030,006,025 188,432,723,191 164,046,624,795
2. Nợ dài hạn 25,948,892,298 15,948,892,298 15,951,892,298 15,049,237,753
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 126,986,207,925 138,632,861,232 144,389,082,531 147,382,086,328
I. Vốn chủ sở hữu 126,986,207,925 138,632,861,232 144,389,082,531 147,382,086,328
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 371,000,547,113 390,611,759,555 348,773,698,020 326,477,948,876