Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 706,674,812,924 399,814,536,606 533,293,886,206 727,683,959,445
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 5,354,440 5,091,179,788
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 706,674,812,924 399,814,536,606 533,288,531,766 722,592,779,657
   4. Giá vốn hàng bán 672,453,756,178 386,997,904,594 518,089,889,732 700,462,438,448
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 34,221,056,746 12,816,632,012 15,198,642,034 22,130,341,209
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 5,076,707,185 6,126,673,479 7,067,120,645 2,962,226,772
   7. Chi phí tài chính 13,901,941,460 13,130,095,487 13,692,080,405 5,745,678,384
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 13,828,848,093 13,075,850,488 13,692,080,404 5,716,577,910
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -3,073,874,021 -1,713,995,359 -1,651,016,537
   9. Chi phí bán hàng 2,918,764,810 995,863,925 2,285,579,269 1,415,509,550
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,020,349,524
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 19,403,183,640 3,103,350,720 4,637,086,468 15,911,030,523
   12. Thu nhập khác 32,186,567,391
   13. Chi phí khác 380,346,996 32,202,280,751 268,098,509
   14. Lợi nhuận khác -380,346,996 -15,713,360 -268,098,509
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 19,022,836,644 3,103,350,720 4,621,373,108 15,642,932,014
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,735,839,088 310,335,072 482,652,708 1,564,293,201
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16,286,997,556 2,793,015,648 4,138,720,400 14,078,638,813
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 16,286,997,556 2,793,015,648 4,138,720,400 14,078,638,813
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 354 61 90 255
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức