Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 464,807,226,806 340,223,742,534 470,430,625,425 502,631,773,248
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 51,526,440
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 464,755,700,366 340,223,742,534 470,430,625,425 502,631,773,248
   4. Giá vốn hàng bán 434,416,646,079 302,665,667,661 442,153,424,553 472,949,370,668
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 30,339,054,287 37,558,074,873 28,277,200,872 29,682,402,580
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 7,558,269,211 7,837,416,556 7,695,466,798 6,428,604,279
   7. Chi phí tài chính 13,797,670,433 12,797,504,849 15,983,993,319 14,387,988,708
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 12,218,486,574 12,792,105,746 14,266,380,617 14,350,225,097
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -7,672,217,337 -8,868,826,333 -4,226,902,250 -1,880,270,006
   9. Chi phí bán hàng 2,807,642,059 2,935,467,481 2,464,717,117 3,365,976,010
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 13,619,793,669 20,793,692,766 13,297,054,984 16,476,772,135
   12. Thu nhập khác 4,988,709,620 200,000,136 193,400 1,200
   13. Chi phí khác 4,999,868,932 1,962,048,265 381,396 46,861
   14. Lợi nhuận khác -11,159,312 -1,762,048,129 -187,996 -45,661
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13,608,634,357 19,031,644,637 13,296,866,988 16,476,726,474
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,441,745,976 2,474,119,431 656,428,919 2,201,290,657
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,166,888,381 16,557,525,206 12,640,438,069 14,275,435,817
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 11,166,888,381 16,557,525,206 12,640,438,069 14,275,435,817
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 378 288 326
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức