Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Chế tạo máy Vinacomin (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 508,239,059,460 572,293,768,472 612,264,643,845 451,488,429,726
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 508,239,059,460 572,293,768,472 612,264,643,845 451,488,429,726
   4. Giá vốn hàng bán 479,094,723,182 545,931,168,970 579,403,173,305 428,575,898,561
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 29,144,336,278 26,362,599,502 32,861,470,540 22,912,531,165
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,174,869 1,547,459 1,332,963 12,135,474
   7. Chi phí tài chính 4,579,184,418 3,328,770,221 3,188,852,059 2,539,402,441
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 4,303,669,408 3,282,294,229 3,167,060,481 2,539,402,441
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 6,473,655,847 3,685,373,077 -1,924,238,724 3,271,546,565
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,279,738,332 17,074,255,757 27,737,710,429 14,155,214,730
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,812,932,550 2,275,747,906 3,860,479,739 2,958,502,903
   12. Thu nhập khác 709,932,208 65,663,730 56,748,000 85,298,230
   13. Chi phí khác 68,413,166 26,439,762 21,695,694 29,163,816
   14. Lợi nhuận khác 641,519,042 39,223,968 35,052,306 56,134,414
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,454,451,592 2,314,971,874 3,895,532,045 3,014,637,317
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 698,630,746 483,363,921 781,084,058 602,927,463
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,755,820,846 1,831,607,953 3,114,447,987 2,411,709,854
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2,755,820,846 1,831,607,953 3,114,447,987 2,411,709,854
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức