Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Công trình 6 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,238,072,781 23,797,880,001 37,055,826,769 7,865,177,493
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,238,072,781 23,797,880,001 37,055,826,769 7,865,177,493
   4. Giá vốn hàng bán 21,414,196,647 23,759,263,695 34,154,115,259 6,792,058,925
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,823,876,134 38,616,306 2,901,711,510 1,073,118,568
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 388,608 415,281 1,015,647 1,365,092
   7. Chi phí tài chính 1,779,695,224 1,427,799,389 1,553,492,915 1,258,900,454
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,614,366,585 1,312,041,782 1,440,246,705 1,154,755,538
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 158,764,317 219,669,674 191,762,004 451,633,917
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,377,561,793 2,032,907,240 4,218,346,427 5,295,922,768
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,491,756,592 -3,641,344,716 -3,060,874,189 -5,931,973,479
   12. Thu nhập khác 9,000,001 1,183,577,271 508,906,086 98,327,200
   13. Chi phí khác 85,530,255 16,203,800
   14. Lợi nhuận khác -76,530,254 1,167,373,471 508,906,086 98,327,200
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,568,286,846 -2,473,971,245 -2,551,968,103 -5,833,646,279
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 38,357,091
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 71,292 -819,566 2,328,214 -43,933
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,568,358,138 -2,473,151,679 -2,592,653,408 -5,833,602,346
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -2,568,358,138 -2,473,151,679 -2,592,653,408 -5,833,602,346
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức