Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Công trình 6 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 139,293,719,614 143,849,585,781 137,053,591,344 125,949,869,976
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 612,452,639 397,263,732 1,214,895,337 884,717,991
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 80,876,016,205 89,403,477,854 85,119,750,629 58,887,431,469
4. Hàng tồn kho 57,220,908,511 53,447,767,995 50,215,728,628 64,964,318,535
5. Tài sản ngắn hạn khác 584,342,259 601,076,200 503,216,750 1,213,401,981
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 35,301,074,484 33,942,024,171 32,316,970,587 31,191,966,694
1. Các khoản phải thu dài hạn 134,600,000 234,600,000 234,600,000 234,600,000
2. Tài sản cố định 23,788,165,300 22,633,592,946 21,753,346,441 20,577,417,229
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 6,151,880,427 6,151,880,427 6,151,880,427 6,413,596,781
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 5,226,428,757 4,921,950,798 4,177,143,719 3,966,352,684
     Tổng cộng tài sản 174,594,794,098 177,791,609,952 169,370,561,931 157,141,836,670
     I - NỢ PHẢI TRẢ 125,908,483,222 131,578,450,755 125,750,056,142 119,354,933,227
1. Nợ ngắn hạn 125,249,944,222 130,919,911,755 125,174,838,142 118,779,715,227
2. Nợ dài hạn 658,539,000 658,539,000 575,218,000 575,218,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 48,686,310,876 46,213,159,197 43,620,505,789 37,786,903,443
I. Vốn chủ sở hữu 48,686,310,876 46,213,159,197 43,620,505,789 37,786,903,443
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 174,594,794,098 177,791,609,952 169,370,561,931 157,141,836,670