Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Cảng Chân Mây (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 35,350,411,341 41,455,625,950 38,392,360,883 47,713,508,910
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 35,350,411,341 41,455,625,950 38,392,360,883 47,713,508,910
   4. Giá vốn hàng bán 23,299,676,285 25,965,720,548 23,954,567,455 34,045,745,778
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12,050,735,056 15,489,905,402 14,437,793,428 13,667,763,132
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 481,100,727 367,643,957 367,396,820 634,010,884
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 320,272,522 294,508,706 310,020,897 501,705,501
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,506,917,084 5,384,712,576 6,460,862,263 7,186,362,796
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,704,646,177 10,178,328,077 8,034,307,088 6,613,705,719
   12. Thu nhập khác 1,703 9,701,717,003 12,876 919,726,272
   13. Chi phí khác 10,360,032,013 68,149,441
   14. Lợi nhuận khác 1,703 -658,315,010 12,876 851,576,831
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,704,647,880 9,520,013,067 8,034,319,964 7,465,282,550
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,169,330,168 1,913,311,755 1,573,670,784 1,496,470,017
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,535,317,712 7,606,701,312 6,460,649,180 5,968,812,533
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 4,535,317,712 7,606,701,312 6,460,649,180 5,968,812,533
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức