Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,270,307,152 11,575,202,411 7,019,791,574 2,725,564,979
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,270,307,152 11,575,202,411 7,019,791,574 2,725,564,979
   4. Giá vốn hàng bán 11,271,039,571 10,856,473,384 9,337,567,285 6,119,336,038
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -732,419 718,729,027 -2,317,775,711 -3,393,771,059
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 121,864 40,398,626 813,435 98,354
   7. Chi phí tài chính 2,599,599,017 2,553,777,576 2,575,477,245 2,613,724,412
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 660,601,395 283,968,436 443,218,086 715,171,537
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 220,276,058 111,705,316 -32,265,791,899 122,307,630
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -3,481,087,025 -2,190,323,675 26,930,134,292 -6,844,876,284
   12. Thu nhập khác
   13. Chi phí khác 136,288,278 124,829,000 138,140,000 83,125,000
   14. Lợi nhuận khác -136,288,278 -124,829,000 -138,140,000 -83,125,000
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -3,617,375,303 -2,315,152,675 26,791,994,292 -6,928,001,284
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -3,617,375,303 -2,315,152,675 26,791,994,292 -6,928,001,284
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -3,617,375,303 -2,315,152,675 26,791,994,292 -6,928,001,284
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức