Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 215,927,433,600 247,983,560,427 211,936,421,984 200,857,434,120
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,366,392,593 6,891,343,454 79,239,802,840 27,187,915,484
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 119,219,801,851 75,640,302,743 60,448,850,718 107,620,418,845
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 68,357,483,957 148,360,028,711 57,841,848,175 55,083,576,724
4. Hàng tồn kho 14,813,768,720 14,440,355,741 12,236,034,122 9,480,918,291
5. Tài sản ngắn hạn khác 5,169,986,479 2,651,529,778 2,169,886,129 1,484,604,776
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 254,490,514,507 242,049,696,774 246,864,368,166 240,610,006,959
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 187,568,802,979 179,070,806,677 176,159,877,622 166,093,084,467
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 3,488,726,387 4,387,572,925 7,807,776,930 15,527,477,817
5. Đầu tư tài chính dài hạn 8,330,000 8,330,000 8,330,000 8,330,000
6. Tài sản dài hạn khác 63,424,655,141 58,582,987,172 62,888,383,614 58,981,114,675
     Tổng cộng tài sản 470,417,948,107 490,033,257,201 458,800,790,150 441,467,441,079
     I - NỢ PHẢI TRẢ 258,684,180,758 276,760,578,825 232,912,220,065 221,243,552,006
1. Nợ ngắn hạn 208,798,967,403 227,518,702,182 177,784,758,644 170,650,053,275
2. Nợ dài hạn 49,885,213,355 49,241,876,643 55,127,461,421 50,593,498,731
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 211,733,767,349 213,272,678,376 225,888,570,085 220,223,889,073
I. Vốn chủ sở hữu 211,733,767,349 213,272,678,376 225,888,570,085 220,223,889,073
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 470,417,948,107 490,033,257,201 458,800,790,150 441,467,441,079