Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 264,051,941,794 320,518,777,159 500,370,386,345 357,875,990,465
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,319,019,127 11,182,565,194 23,387,547,860 36,177,917,954
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 4,774,228,781 8,055,433,954 5,297,846,298 5,939,456,834
4. Hàng tồn kho 250,438,093,999 277,678,895,487 444,679,630,750 305,562,670,612
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,520,599,887 23,601,882,524 27,005,361,437 10,195,945,065
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,414,174,563,532 1,362,351,266,607 1,332,141,819,301 1,311,687,732,157
1. Các khoản phải thu dài hạn 18,505,000,000 18,505,000,000 20,224,000,000 22,066,834,000
2. Tài sản cố định 1,355,721,478,512 1,325,326,806,728 1,294,938,063,605 1,269,304,562,458
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 17,357,464,403 239,966,000 239,966,000 4,696,987,034
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 22,590,620,617 18,279,493,879 16,739,789,696 15,619,348,665
     Tổng cộng tài sản 1,678,226,505,326 1,682,870,043,766 1,832,512,205,646 1,669,563,722,622
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,366,746,132,915 1,291,327,608,737 1,395,070,560,048 1,207,411,021,931
1. Nợ ngắn hạn 772,821,933,430 697,403,409,252 905,068,017,267 715,622,593,916
2. Nợ dài hạn 593,924,199,485 593,924,199,485 490,002,542,781 491,788,428,015
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 311,480,372,411 391,542,435,029 437,441,645,598 462,152,700,691
I. Vốn chủ sở hữu 311,480,372,411 391,542,435,029 437,441,645,598 462,152,700,691
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,678,226,505,326 1,682,870,043,766 1,832,512,205,646 1,669,563,722,622