Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 353,639,155,003 279,099,020,631 266,861,575,589 272,809,066,028
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 82,440,982,494 28,938,906,981 8,620,438,010 10,953,161,615
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 177,035,000,000 176,550,935,616 171,400,000,000 170,400,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 30,132,234,070 24,395,509,412 41,961,379,982 45,165,058,324
4. Hàng tồn kho 55,768,840,867 42,431,272,711 40,224,467,481 41,261,886,914
5. Tài sản ngắn hạn khác 8,262,097,572 6,782,395,911 4,655,290,116 5,028,959,175
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 576,158,177,431 669,641,340,457 672,398,758,572 741,346,120,256
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 481,857,501,441 523,775,425,200 519,827,151,391 507,118,074,693
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 46,977,917,106 21,708,156,373 17,913,848,297 73,070,286,679
5. Đầu tư tài chính dài hạn 47,322,758,884 124,157,758,884 134,657,758,884 161,157,758,884
6. Tài sản dài hạn khác
     Tổng cộng tài sản 929,797,332,434 948,740,361,088 939,260,334,161 1,014,155,186,284
     I - NỢ PHẢI TRẢ 86,158,398,066 125,625,468,444 66,547,391,614 80,621,165,520
1. Nợ ngắn hạn 80,496,835,098 119,963,905,476 61,043,094,284 75,274,133,828
2. Nợ dài hạn 5,661,562,968 5,661,562,968 5,504,297,330 5,347,031,692
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 843,638,934,368 823,114,892,644 872,712,942,547 933,534,020,764
I. Vốn chủ sở hữu 843,638,934,368 823,114,892,644 872,712,942,547 933,534,020,764
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 929,797,332,434 948,740,361,088 939,260,334,161 1,014,155,186,284