Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 288,450,967,799 355,667,165,125 296,039,090,437 296,991,804,016
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 26,874,320,517 83,607,107,779 21,302,521,390 4,390,676,080
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 156,300,000,000 180,500,000,000 159,886,410,959 200,646,410,959
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 38,053,767,168 34,309,471,820 37,533,621,516 34,576,941,732
4. Hàng tồn kho 60,501,243,259 45,337,211,506 67,650,088,410 46,927,978,174
5. Tài sản ngắn hạn khác 6,721,636,855 11,913,374,020 9,666,448,162 10,449,797,071
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 505,606,297,771 554,681,822,299 548,382,721,853 603,697,243,408
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 292,051,078,057 369,052,812,657 350,348,603,676 470,962,324,255
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 126,922,460,830 121,476,250,758 126,731,359,293 59,812,160,269
5. Đầu tư tài chính dài hạn 86,632,758,884 64,152,758,884 71,302,758,884 72,922,758,884
6. Tài sản dài hạn khác
     Tổng cộng tài sản 794,057,265,570 910,348,987,424 844,421,812,290 900,689,047,424
     I - NỢ PHẢI TRẢ 91,150,811,208 195,607,133,716 71,744,084,003 72,500,458,710
1. Nợ ngắn hạn 85,174,716,964 189,788,305,110 65,925,255,397 66,838,895,742
2. Nợ dài hạn 5,976,094,244 5,818,828,606 5,818,828,606 5,661,562,968
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 702,906,454,362 714,741,853,708 772,677,728,287 828,188,588,714
I. Vốn chủ sở hữu 702,906,454,362 714,741,853,708 772,677,728,287 828,188,588,714
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 794,057,265,570 910,348,987,424 844,421,812,290 900,689,047,424