Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đầu tư BVG (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 232,372,665,819 194,796,062,605 196,699,471,571 157,785,914,109
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 16,119,787,340 5,502,290,296 1,181,578,297 3,669,320,833
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 99,571,205,077 125,460,495,853 127,963,059,243 81,479,472,387
4. Hàng tồn kho 114,882,540,833 62,723,765,167 64,573,311,386 70,816,312,280
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,799,132,569 1,109,511,289 2,981,522,645 1,820,808,609
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 182,078,759,818 85,781,475,342 90,400,754,794 137,367,846,492
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 141,217,139,887 52,726,401,096 58,220,440,765 68,814,330,400
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 16,080,098,286 10,499,795,711 10,292,818,360 8,230,664,643
5. Đầu tư tài chính dài hạn 11,534,616,322 10,443,843,996 10,443,843,996 53,993,843,996
6. Tài sản dài hạn khác 13,246,905,323 12,111,434,539 11,443,651,673 6,329,007,453
     Tổng cộng tài sản 414,451,425,637 280,577,537,947 287,100,226,365 295,153,760,601
     I - NỢ PHẢI TRẢ 358,256,015,497 215,389,921,313 219,956,183,247 225,314,685,268
1. Nợ ngắn hạn 140,703,608,320 129,687,989,331 135,275,007,378 124,158,092,784
2. Nợ dài hạn 217,552,407,177 85,701,931,982 84,681,175,869 101,156,592,484
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 56,195,410,140 65,187,616,634 67,144,043,118 69,839,075,333
I. Vốn chủ sở hữu 56,195,410,140 65,187,616,634 67,144,043,118 69,839,075,333
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 414,451,425,637 280,577,537,947 287,100,226,365 295,153,760,601