Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 137,228,738,796 143,338,126,977 154,447,435,117 183,286,298,402
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 7,053,716,627 364,230,760 315,858,096 2,384,206,084
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 40,778,112,197 31,639,812,536 23,040,014,057 29,604,487,756
4. Hàng tồn kho 75,772,252,260 102,412,084,621 122,124,865,705 147,648,843,185
5. Tài sản ngắn hạn khác 13,624,657,712 8,921,999,060 8,966,697,259 3,648,761,377
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 138,459,905,885 144,159,678,839 140,911,178,034 140,833,795,922
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,268,397,606 2,252,093,606 2,258,075,980 2,113,053,240
2. Tài sản cố định 96,929,457,891 94,350,488,675 90,497,433,126 85,983,677,079
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 17,551,342,239 19,560,573,133 20,772,360,234 20,061,507,438
5. Đầu tư tài chính dài hạn 14,752,365,200 16,498,016,075 16,498,016,075 16,498,016,075
6. Tài sản dài hạn khác 6,958,342,949 11,498,507,350 10,885,292,619 16,177,542,090
     Tổng cộng tài sản 275,688,644,681 287,497,805,816 295,358,613,151 324,120,094,324
     I - NỢ PHẢI TRẢ 121,310,467,423 134,881,240,675 152,876,895,033 185,749,149,492
1. Nợ ngắn hạn 117,958,717,423 131,917,615,675 150,301,395,033 183,981,149,492
2. Nợ dài hạn 3,351,750,000 2,963,625,000 2,575,500,000 1,768,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 154,378,177,258 152,616,565,141 142,481,718,118 138,370,944,832
I. Vốn chủ sở hữu 154,378,177,258 152,616,565,141 142,481,718,118 138,370,944,832
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 275,688,644,681 287,497,805,816 295,358,613,151 324,120,094,324