Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 53,224,754,552 42,522,783,424 43,733,747,398 27,359,519,194
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 449,753,631
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 53,224,754,552 42,522,783,424 43,283,993,767 27,359,519,194
   4. Giá vốn hàng bán 44,040,417,522 34,650,738,063 43,805,973,123 33,624,773,160
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,184,337,030 7,872,045,361 -521,979,356 -6,265,253,966
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,118,043 1,480,315 1,493,055 1,232,158
   7. Chi phí tài chính 2,285,378,220 2,584,923,084 2,906,310,051 2,746,004,390
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 2,285,378,220 2,584,923,084 2,906,310,051 2,746,004,390
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 2,576,050,648 1,892,894,708 2,480,832,322 1,516,185,734
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,208,625,415 2,954,807,104 2,886,251,173 3,306,258,175
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,116,400,790 440,900,780 -8,793,879,847 -13,832,470,107
   12. Thu nhập khác 495,072,115 427,015,009 146,370,835 111,897,090
   13. Chi phí khác 650,649,443 522,472,986 1,431,667,554 1,588,578,541
   14. Lợi nhuận khác -155,577,328 -95,457,977 -1,285,296,719 -1,476,681,451
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 960,823,462 345,442,803 -10,079,176,566 -15,309,151,558
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 960,823,462 345,442,803 -10,079,176,566 -15,309,151,558
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 960,823,462 345,442,803 -10,079,176,566 -15,309,151,558
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 988 355 -10,369 -15,750
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức