Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 38,243,237,358 49,436,478,276 51,948,653,205 43,776,293,834
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,669,371,661 198,829,421 2,192,982,339 986,602,910
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 6,884,384,115 14,552,189,630 17,106,685,604 12,795,353,411
4. Hàng tồn kho 27,090,254,651 34,107,670,582 32,648,985,262 29,366,060,050
5. Tài sản ngắn hạn khác 599,226,931 577,788,643 628,277,463
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 250,807,268,206 235,914,723,770 237,567,814,605 214,005,240,372
1. Các khoản phải thu dài hạn 656,846,000
2. Tài sản cố định 222,033,892,627 211,135,858,741 212,040,031,549 188,645,996,904
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 8,504,088,800 3,358,458,350 3,231,447,714
5. Đầu tư tài chính dài hạn 16,232,612,093 15,186,817,227 15,186,817,227 15,521,504,465
6. Tài sản dài hạn khác 4,036,674,686 6,233,589,452 9,684,119,829 6,606,291,289
     Tổng cộng tài sản 289,050,505,564 285,351,202,046 289,516,467,810 257,781,534,206
     I - NỢ PHẢI TRẢ 132,014,840,124 127,855,269,378 132,585,722,620 101,685,425,279
1. Nợ ngắn hạn 87,175,975,719 105,860,932,934 111,984,324,580 82,789,271,520
2. Nợ dài hạn 44,838,864,405 21,994,336,444 20,601,398,040 18,896,153,759
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 157,035,665,440 157,495,932,668 156,930,745,190 156,096,108,927
I. Vốn chủ sở hữu 157,035,665,440 157,495,932,668 156,930,745,190 156,096,108,927
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 289,050,505,564 285,351,202,046 289,516,467,810 257,781,534,206