Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (OTC)
 
 
 
 
   
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2014 Quý 4-2014 Quý 1-2015 Quý 2-2015 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 49,183,879,711 45,551,054,627 40,945,537,755 41,733,518,279
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 17,621,233,345 15,117,115,989 7,345,638,728 7,976,923,882
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 364,500,000 153,000,000 153,000,000 297,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 30,806,356,376 29,860,540,274 33,442,039,004 33,459,594,397
4. Hàng tồn kho
5. Tài sản ngắn hạn khác 391,789,990 420,398,364 4,860,023
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 2,209,629,184 2,118,162,670 2,931,498,953 2,808,499,399
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 225,110,700 177,447,407 143,673,008 168,231,942
3. Lợi thế thương mại
4. Bất động sản đầu tư
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 1,984,518,484 1,940,715,263 2,787,825,945 2,640,267,457
     Tổng cộng tài sản 51,393,508,895 47,669,217,297 43,877,036,708 44,542,017,678
     I - NỢ PHẢI TRẢ 13,395,647,142 11,783,357,696 8,077,122,225 8,580,946,481
1. Nợ ngắn hạn 13,090,768,677 11,478,479,231 7,772,243,760 8,276,068,016
2. Nợ dài hạn 304,878,465 304,878,465 304,878,465 304,878,465
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 37,997,861,753 35,885,859,601 35,799,914,483 35,961,071,197
1. Vốn chủ sở hữu 37,997,861,753 35,885,859,601 35,799,914,483 35,961,071,197
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 51,393,508,895 47,669,217,297 43,877,036,708 44,542,017,678