Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 33,511,471,669 36,454,631,723 39,283,635,536 31,349,028,715
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 33,511,471,669 36,454,631,723 39,283,635,536 31,349,028,715
   4. Giá vốn hàng bán 12,358,603,017 13,692,585,997 22,606,424,193 13,450,730,815
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 21,152,868,652 22,762,045,726 16,677,211,343 17,898,297,900
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,058,220,971 1,670,555,319 2,015,576,558 1,809,006,584
   7. Chi phí tài chính 1,408,266,212 2,548,278,631 873,029,392
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,358,670,952 2,548,278,631 859,185,642
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 2,127,937,364 1,266,789,381 2,588,323,867 1,275,441,657
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,800,534,277 7,602,721,181 7,775,127,672 4,996,556,570
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,874,351,770 15,563,090,483 5,781,057,731 12,562,276,865
   12. Thu nhập khác 3,000,000 506,512
   13. Chi phí khác 10,164,768 1,305 63,230,652
   14. Lợi nhuận khác -7,164,768 505,207 -63,230,652
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14,874,351,770 15,555,925,715 5,781,562,938 12,499,046,213
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,975,371,326 2,195,239,531 880,487,708 2,514,507,447
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,898,980,444 13,360,686,184 4,901,075,230 9,984,538,766
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 11,898,980,444 13,360,686,184 4,901,075,230 9,984,538,766
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 598 671 246 502
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 502
   21. Cổ tức