Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,365,069,651 40,242,083,234 26,537,073,988 36,961,227,426
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,365,069,651 40,242,083,234 26,537,073,988 36,961,227,426
   4. Giá vốn hàng bán 10,961,063,228 13,469,723,123 10,676,567,888 10,746,926,471
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 35,404,006,423 26,772,360,111 15,860,506,100 26,214,300,955
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 28,637,321 33,540,009 22,823,269 7,861,360
   7. Chi phí tài chính 75,360,790 31,089,885
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 1,770,470,088 1,272,318,058 1,018,025 1,920,746,026
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,752,989,356 6,064,416,085 3,851,311,784 7,543,992,805
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 29,909,184,300 19,393,805,187 12,030,999,560 16,726,333,599
   12. Thu nhập khác 1,885 2,152,143 1,065,000 1,065,960
   13. Chi phí khác 3,488 84,613,862 22,015,547 12,762,858
   14. Lợi nhuận khác -1,603 -82,461,719 -20,950,547 -11,696,898
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 29,909,182,697 19,311,343,468 12,010,049,013 16,714,636,701
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,981,836,539 4,228,298,652 2,402,009,803 3,468,196,944
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 23,927,346,158 15,083,044,816 9,608,039,210 13,246,439,757
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 23,927,346,158 15,083,044,816 9,608,039,210 13,246,439,757
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,027 1,278 814 1,122
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức