Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 38,678,884,580 38,479,737,745 82,572,860,121
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 105,616,273 1,432,229,586 9,540,587,006
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 37,080,332,650 33,041,623,893 72,416,586,180
4. Hàng tồn kho 1,492,935,657 4,005,884,266 601,798,117
5. Tài sản ngắn hạn khác 13,888,818
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 58,194,518,957 67,134,837,439 31,392,546,197
1. Các khoản phải thu dài hạn 45,000,000,000 45,000,000,000 29,780,000,000
2. Tài sản cố định 9,189,816,622 22,049,009,604 1,549,999,990
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 4,004,702,335 85,827,835 62,546,207
     Tổng cộng tài sản 96,873,403,537 105,614,575,184 113,965,406,318
     I - NỢ PHẢI TRẢ 32,812,792,937 42,078,374,092 47,571,162,370
1. Nợ ngắn hạn 32,812,792,937 42,078,374,092 47,571,162,370
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 64,060,610,600 63,536,201,092 66,394,243,948
I. Vốn chủ sở hữu 64,060,610,600 63,536,201,092 66,394,243,948
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 96,873,403,537 105,614,575,184 113,965,406,318