Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Âu Lạc (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Quý 3-2018 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 181,593,233,947 181,593,233,947 196,459,763,595
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 181,593,233,947 181,593,233,947 196,459,763,595
   4. Giá vốn hàng bán 161,208,360,320 161,208,360,320 176,967,848,914
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20,384,873,627 20,384,873,627 19,491,914,681
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,970,002,355 2,970,002,355 3,522,016,726
   7. Chi phí tài chính 6,676,977,520 6,676,977,520 8,500,256,932
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 6,617,579,243 6,617,579,243 7,251,818,514
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 3,007,906,458 3,007,906,458 3,068,819,680
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,608,489,162 7,608,489,162 8,129,815,643
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,061,502,842 6,061,502,842 3,315,039,152
   12. Thu nhập khác 153,488,377 153,488,377 397,731,002
   13. Chi phí khác 39,490,004 39,490,004 2,692,366
   14. Lợi nhuận khác 113,998,373 113,998,373 395,038,636
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,175,501,215 6,175,501,215 3,710,077,788
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,259,196,137 1,259,196,137 797,498,612
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,916,305,078 4,916,305,078 2,912,579,176
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 4,916,305,078 4,916,305,078 2,912,579,176
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 100
   21. Cổ tức