Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 411,953,863,685 338,867,864,182 432,168,011,986
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,699,218,827 7,790,691,017 12,671,546,501
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 409,254,644,858 331,077,173,165 419,496,465,485
   4. Giá vốn hàng bán 285,625,564,268 176,964,488,183 281,931,481,656
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 123,629,080,590 154,112,684,982 137,564,983,829
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 956,779,409 721,921,744 1,411,974,363
   7. Chi phí tài chính 6,461,723,221 6,166,123,773 10,176,038,736
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 6,190,348,812 6,058,059,388 8,384,382,722
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 87,449,494,420 103,353,143,135 65,118,969,955
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,291,676,403 18,107,467,610 23,396,514,307
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 16,382,965,955 27,207,872,208 40,285,435,194
   12. Thu nhập khác 872,719,516 320,193,551 8,409,679
   13. Chi phí khác 49,672,584 27,561,104 72,614,399
   14. Lợi nhuận khác 823,046,932 292,632,447 -64,204,720
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17,206,012,887 27,500,504,655 40,221,230,474
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,788,711,329 5,513,019,020 7,833,983,084
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13,417,301,558 21,987,485,635 32,387,247,390
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 13,417,301,558 21,987,485,635 32,387,247,390
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,217 5,048 2,563
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 2,563
   21. Cổ tức