Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 302,938,652,194 277,557,617,035 200,011,053,040 270,747,964,176
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 700,421,803 995,945,941 253,206,108 115,345,007
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 302,238,230,391 276,561,671,094 199,757,846,932 270,632,619,169
   4. Giá vốn hàng bán 329,061,986,764 261,135,776,047 175,871,233,942 242,995,783,461
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -26,823,756,373 15,425,895,047 23,886,612,990 27,636,835,708
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,247,243,476 1,322,990,682 1,522,646,085 470,798,559
   7. Chi phí tài chính 14,506,051,126 9,804,021,550 18,282,302,193 8,661,626,774
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 11,297,231,480 9,628,319,986 12,900,098,309 8,570,394,110
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 17,204,191,344 13,551,477,238 10,714,949,046 12,285,442,845
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,985,130,048 3,106,756,346 4,761,279,312 4,508,897,584
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -62,271,885,415 -9,713,369,405 -8,349,271,476 2,651,667,064
   12. Thu nhập khác 1,451,445,691 2,959,129,687 79,887,764 953,271,253
   13. Chi phí khác 10,929,998,265 5,500,822,585 3,723,464,538 2,025,967,693
   14. Lợi nhuận khác -9,478,552,574 -2,541,692,898 -3,643,576,774 -1,072,696,440
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -71,750,437,989 -12,255,062,303 -11,992,848,250 1,578,970,624
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -71,750,437,989 -12,255,062,303 -11,992,848,250 1,578,970,624
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -71,750,437,989 -12,255,062,303 -11,992,848,250 1,578,970,624
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -2,553 -436 -427 56
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu -2,553 -436 -427 56
   21. Cổ tức