Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 102,728,323,484 82,357,374,065 103,219,753,994 147,841,762,892
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 881,816,863 830,320,372 496,562,768
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 101,846,506,621 82,357,374,065 102,389,433,622 147,345,200,124
   4. Giá vốn hàng bán 77,622,713,411 65,369,632,159 82,579,584,719 126,407,983,088
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 24,223,793,210 16,987,741,906 19,809,848,903 20,937,217,036
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,795,106,253 649,101,966 3,205,674,501 494,271,203
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 5,194,793,681 3,548,637,944 4,180,664,717 5,562,612,761
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,290,872,208 3,068,582,761 5,101,032,223 4,873,809,321
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 16,533,233,574 11,019,623,167 13,733,826,464 10,995,066,157
   12. Thu nhập khác 247,416 1,165 1,206 8,250,418
   13. Chi phí khác 01 182,352,416 240
   14. Lợi nhuận khác 247,416 1,164 -182,351,210 8,250,178
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 16,533,480,990 11,019,624,331 13,551,475,254 11,003,316,335
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,306,696,198 2,203,924,866 2,811,095,051 2,200,663,267
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13,226,784,792 8,815,699,465 10,740,380,203 8,802,653,068
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 13,226,784,792 8,815,699,465 10,740,380,203 8,802,653,068
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 861 383 466 382
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 861 383 466 382
   21. Cổ tức