Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty TNHH Chứng khoán ACB (OTC)
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2015 Quý 4-2015 Quý 1-2016 Quý 2-2016 Tăng trưởng
   1. Doanh thu 70,539,956,609
   Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 26,058,290,473
   Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 3,760,478,779
   Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán
   Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán
   Doanh thu quản lý doanh mục đầu tư cho người ủy thác đầu tư
   Doanh thu hoạt động tư vấn 514,681,819
   Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán 1,723,089,696
   Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá
   Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản
   Doanh thu khác 38,483,415,842
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 148,120,000
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 70,391,836,609
   4. Chi phí hoạt động kinh doanh 67,970,657,050
   Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán
   Chi phí dự phòng chứng khoán
   5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 2,421,179,559
   6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,104,538,520
   7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -9,683,358,961
   8. Thu nhập khác 700,579,125
   9. Chi phí khác 16,633,471
   10. Lợi nhuận khác 683,945,654
   11. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết
   12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -8,999,413,307
   13. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -8,999,413,307
   15.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   15.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -8,999,413,307
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   18. Cổ tức