Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2022 Quý 2- 2022 Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 256,850,971,363 274,072,325,666 189,761,568,172 197,271,942,135
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 53,319,263,408 127,835,578,545 24,764,061,800 21,399,865,883
1. Tiền 31,692,753,819 76,451,879,915 23,054,061,800 20,899,865,883
2. Các khoản tương đương tiền 21,626,509,589 51,383,698,630 1,710,000,000 500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 156,051,310,963 93,282,815,732 109,647,907,943 117,321,275,738
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 156,051,310,963 93,282,815,732 109,647,907,943 117,321,275,738
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 46,465,523,354 52,091,036,847 53,806,742,617 57,183,144,541
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 49,142,624,332 54,802,546,958 56,849,183,253 58,162,960,483
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 318,326,602 322,316,262 383,178,062 68,178,062
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,569,949,870 2,619,467,930 2,266,855,199 5,283,431,505
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,565,377,450 -5,653,294,303 -5,692,473,897 -6,331,425,509
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 447,579,582 430,342,417 427,573,515 419,821,256
1. Hàng tồn kho 447,579,582 430,342,417 427,573,515 419,821,256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 567,294,056 432,552,125 1,115,282,297 947,834,717
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 395,043,819 313,266,235 319,709,678 182,222,707
2. Thuế GTGT được khấu trừ 14,184,004 14,184,004 727,182,275 702,410,858
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 158,066,233 601,886 68,390,344 63,201,152
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác 104,500,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 73,462,440,067 70,667,384,065 178,161,854,236 176,220,150,467
I. Các khoản phải thu dài hạn 175,282,530 116,455,000 116,455,000 116,455,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 175,282,530 116,455,000 116,455,000 116,455,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 13,761,458,835 12,812,872,680 11,864,286,525 10,915,700,418
1. Tài sản cố định hữu hình 13,761,458,835 12,812,872,680 11,864,286,525 10,915,700,418
- Nguyên giá 19,048,594,398 19,048,594,398 19,048,594,398 19,048,594,398
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,287,135,563 -6,235,721,718 -7,184,307,873 -8,132,893,980
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,952,234,356 3,954,077,162 3,954,077,162 3,954,077,162
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,952,234,356 3,954,077,162 3,954,077,162 3,954,077,162
V. Đầu tư tài chính dài hạn 110,000,000,000 109,911,887,619
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 110,000,000,000 109,911,887,619
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 55,573,464,346 53,783,979,223 52,227,035,549 51,322,030,268
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,118,636,098 2,046,013,526 2,205,932,403 1,987,560,801
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1,090,520,442 1,090,520,442 1,090,520,442 2,120,749,314
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 52,364,307,806 50,647,445,255 48,930,582,704 47,213,720,153
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 330,313,411,430 344,739,709,731 367,923,422,408 373,492,092,602
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 68,765,830,912 77,483,078,269 92,204,904,633 88,653,402,738
I. Nợ ngắn hạn 64,603,039,631 73,099,848,388 87,664,362,552 84,055,350,957
1. Phải trả người bán ngắn hạn 41,508,257,152 32,568,528,747 52,542,067,347 54,147,353,831
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,840,353,348 1,379,593,154 1,314,023,054 1,139,273,786
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 938,931,131 2,522,393,702 2,056,981,666 3,727,515,129
4. Phải trả người lao động 987,041,738 1,015,639,609 1,078,765,897 2,355,089,783
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 17,063,491,370 26,617,034,388 21,309,771,438 12,357,140,245
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 50,587,877 6,673,925,477 6,986,558,836 7,835,359,220
9. Phải trả ngắn hạn khác 2,214,377,015 2,322,733,311 2,376,194,314 2,493,618,963
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 4,162,791,281 4,383,229,881 4,540,542,081 4,598,051,781
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 4,162,791,281 4,383,229,881 4,540,542,081 4,598,051,781
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 261,547,580,518 267,256,631,462 275,718,517,775 284,838,689,864
I. Vốn chủ sở hữu 261,547,580,518 267,256,631,462 275,718,517,775 284,838,689,864
1. Vốn góp của chủ sở hữu 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 200,000,000,000 200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 61,547,580,518 67,256,631,462 75,718,517,775 84,838,689,864
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 5,782,415,933 5,709,050,944 8,581,208,557 75,718,517,775
- LNST chưa phân phối kỳ này 55,765,164,585 61,547,580,518 67,137,309,218 9,120,172,089
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 330,313,411,430 344,739,709,731 367,923,422,408 373,492,092,602