Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     Doanh thu phí bảo hiểm gốc
     Thu phí nhận tái bảo hiểm
     Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm
     Tổng phí nhượng tái bảo hiểm
     Tăng(giảm) dự phòng phí
     Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm
     Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
     Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm
     Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ khác
     Chi bồi thường
     Các khoản giảm trừ
     Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm
     Tăng(giảm) dự phòng bồi thường bảo hểm gốc và nhận bảo hiểm
     Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
     Chi hoa hồng bảo hiểm
     Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
     Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm
     Giá vốn cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác
     Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm
     Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
     Giá vốn bất động sản đầu tư
     Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản
     Doanh thu hoạt động tài chính
     Chi phí hoạt động tài chính
     Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính
     Chi phí bán hàng
     Chi phí quản lý doanh nghiệp
     Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh
     Phần lợi nhuận công ty liên kết, liên doanh
     Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
     Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
     Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
     Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
     Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
     Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ
     Lãi cơ bản trên cổ phiếu