Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     TÀI SẢN
     TÀI SẢN
     A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
     A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
     I. Tiền và các khoản tương đương tiền
     I. Tiền và các khoản tương đương tiền
     Các khoản tương đương
     Các khoản tương đương
     II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
     II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
     Đầu tư ngắn hạn
     Đầu tư ngắn hạn
     Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
     Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
     III. Các khoản phải thu ngắn hạn
     III. Các khoản phải thu ngắn hạn
     Phải thu của khách hàng
     Phải thu của khách hàng
     Trả trước cho người bán
     Trả trước cho người bán
     Phải thu nội bộ
     Phải thu nội bộ
     Các khoản phải thu khác
     Các khoản phải thu khác
     Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
     Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
     IV. Hàng tồn kho
     IV. Hàng tồn kho
     Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
     Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
     V. Tài sản ngắn hạn khác
     V. Tài sản ngắn hạn khác
     Chi phí trả trước ngắn hạn
     Chi phí trả trước ngắn hạn
     Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
     Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
     Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
     Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
     Tài sản ngắn hạn khác
     Tài sản ngắn hạn khác
     B. TÀI SẢN DÀI HẠN
     B. TÀI SẢN DÀI HẠN
     I. Các khoản phải thu dài hạn
     I. Các khoản phải thu dài hạn
     Phải thu dài hạn của khách hàng
     Phải thu dài hạn của khách hàng
     Phải thu dài hạn nội bộ
     Phải thu dài hạn nội bộ
     Phải thu dài hạn khác
     Phải thu dài hạn khác
     Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
     Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
     II. Tài sản cố định
     II. Tài sản cố định
     Tài sản cố định hữu hình
     Tài sản cố định hữu hình
     Nguyên giá
     Nguyên giá
     Giá hao mòn lũy kế
     Giá hao mòn lũy kế
     Tài sản cố định thuê tài chính
     Tài sản cố định thuê tài chính
     Nguyên giá
     Nguyên giá
     Giá hao mòn lũy kế
     Giá hao mòn lũy kế
     Tài sản cố định vô hình
     Tài sản cố định vô hình
     Nguyên giá
     Nguyên giá
     Giá hao mòn lũy kế
     Giá hao mòn lũy kế
     III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
     III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
     Đầu tư vào công ty con
     Đầu tư vào công ty con
     Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
     Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
     Đầu tư chứng khoán dài hạn
     Đầu tư chứng khoán dài hạn
     Đầu tư dài hạn khác
     Đầu tư dài hạn khác
     Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
     Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
     V. Bất động sản đầu tư
     V. Bất động sản đầu tư
     Nguyên giá
     Nguyên giá
     Giá hao mòn lũy kế
     Giá hao mòn lũy kế
     VI. Tài sản dài hạn khác
     VI. Tài sản dài hạn khác
     Ký quỹ bảo hiểm
     Ký quỹ bảo hiểm
     Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác
     Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác
     Chi phí trả trước dài hạn
     Chi phí trả trước dài hạn
     Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
     Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
     Tài sản dài hạn khác
     Tài sản dài hạn khác
     TỔNG CỘNG TÀI SẢN
     TỔNG CỘNG TÀI SẢN
     NGUỒN VỐN
     NGUỒN VỐN
     A. NỢ PHẢI TRẢ
     A. NỢ PHẢI TRẢ
     I. Nợ ngắn hạn
     I. Nợ ngắn hạn
     Phải trả cho người bán
     Phải trả cho người bán
     Thuế và các khoản phải nộp NN
     Thuế và các khoản phải nộp NN
     Phải trả người lao động
     Phải trả người lao động
     Chi phí phải trả
     Chi phí phải trả
     Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
     Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
     Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
     Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
     Vay và nợ thuê TC ngắn hạn
     Vay và nợ thuê TC ngắn hạn
     Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP
     Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP
     Dự phòng nghiệp vụ
     Dự phòng nghiệp vụ
     Dự phòng phải trả ngắn hạn
     Dự phòng phải trả ngắn hạn
     II. Nợ dài hạn
     II. Nợ dài hạn
     Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
     Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
     Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
     Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
     Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
     Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
     Phải trả dài hạn cho người bán
     Phải trả dài hạn cho người bán
     Phải trả dài hạn nội bộ
     Phải trả dài hạn nội bộ
     Phải trả dài hạn khác
     Phải trả dài hạn khác
     B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
     B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
     I. Vốn chủ sở hữu
     I. Vốn chủ sở hữu
     Vốn đầu tư cửa chủ sở hữu
     Vốn đầu tư cửa chủ sở hữu
     Thặng dư vốn cổ phần
     Thặng dư vốn cổ phần
     Vồn khác của chủ sở hữu
     Vồn khác của chủ sở hữu
     Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
     Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
     Quỹ đầu tư phát triển
     Quỹ đầu tư phát triển
     Quỹ dự trữ bắt buộc
     Quỹ dự trữ bắt buộc
     Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
     Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
     Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
     Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
     Lợi ích cổ đông không kiểm soát
     Lợi ích cổ đông không kiểm soát
     TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
     TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN