TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 29/04/2016, 11:30
SCB

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (OTC)

SCB: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016

 • Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
 • Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 25/04/2016.


QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua các Nghị quyết sau:

Nghị quyết 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của SCB.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,98%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng công tác quản trị năm 2016
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86 %/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 24/TT-SCB-HĐQT.16 ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86 %/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 25/TT-SCB-HĐQT.16 ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị. 
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên theo đúng quy định. 
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,65%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 6: Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 26/TT-SCB-HĐQT.16 ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức thù lao, các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất và có báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau. 
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,8%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 7: Phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 22/TT-SCB-BKS.16 ngày 11/04/2016 của Ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,69%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 8: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ SCB năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 27/TT-SCB-HĐQT.16 ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị, bao gồm:

 1. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016. Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
 2. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2016;
 3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:
  • Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp, đối tượng chào bán và lập phương án tăng vốn chi tiết, hoàn tất các hồ sơ liên quan trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo đúng kế hoạch và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thực hiện tăng vốn nêu trên.
  • Quyết định, lựa chọn, tiếp xúc, đàm phán, quyết định giá bán, thời điểm bán… đối với nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo hiệu quả cao nhất cho SCB, phù hợp với các quy định của pháp luật.
  • Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2016 đối với các danh mục tại Mục I.6 tờ trình số 27/TT-SCB-HĐQT.16 ngày 11/04/2016 nêu trên, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Ngân hàng.
  • Tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2017 (trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chậm hoặc chưa có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ dẫn đến việc SCB không hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong năm 2016).
  • Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SCB do tăng vốn điều lệ.
  Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 28/TT-SCB-HĐQT.16 ngày 11/04/2016 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

 1. Quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của SCB; quyết định sửa đổi bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS.
 2. Quyết định việc thành lập công ty con để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật khi SCB có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động.
 3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần hoặc rút vốn đầu tư tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB.
 4. Quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua, bán tài sản của SCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 5. Lựa chọn, đàm phán các điều kiện liên quan đến việc hợp tác, ký kết thỏa thuận/hợp đồng hợp tác với đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho SCB phát triển mạnh hơn, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực hoạt động cho những năm sau.
 6. Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% Vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng;
 7. Quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
 8. Quyết định điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động; điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động SCB phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký Điều lệ tại các Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
 9. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của SCB.
 10. Xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa đề án/phương án tái cơ cấu SCB theo yêu cầu, định hướng của NHNN và Chính phủ.
  Việc ủy quyền trên đây chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và năm 2016.
  Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86%/tổng số phiếu biểu quyết

Nghị quyết 10: Đại hội chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với Ông Võ Thành Hùng.
Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,87%/tổng số phiếu biểu quyết

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 25/04/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2016.
Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG       

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI                 

   

                     

ĐINH VĂN THÀNH         

Các tin khác
ĐHCĐ SCB: Nóng thù lao HĐQT, được bán 50% vốn cho nước ngoài
Ngân hàng SCB: Chi phí dự phòng rủi ro bào mòn 95% lợi nhuận năm 2015
BLI: Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã mua 1.254.000 CP
BLI: Ngân hàng TMCP Sài Gòn đăng ký mua 1.254.000 CP
VTH: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - CĐL đã bán 500.000 cp
Ế như...đấu giá cổ phiếu ngân hàng
DATC bán 'ế' cổ phiếu OCB và SCB dù chào bán giá 'siêu rẻ'
Rau muống, trà đá ngang cơ đại gia ngân hàng
DATC chào bán cổ phần tại ngân hàng OCB và SCB giá chưa đến 5.000 đồng/cp
SCB: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.