MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DGW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 106,000  3,819,290,000  37.35 (3.18 %)    151,300  5,480,080,000  45,300  1,660,790,000  43,011,267  22.13% 
01/06/2023 235,500  8,476,325,000  36.2 (2.26 %)    475,600  17,068,530,000  240,100  8,592,205,000  43,117,267  22.07% 
31/05/2023 149,300  5,297,905,000  35.4 (-0.84 %)    154,500  5,482,050,000  5,200  184,145,000  43,325,357  21.94% 
30/05/2023 521,500  18,438,310,000  35.65 (4.55 %)    733,800  25,943,645,000  212,300  7,505,335,000  43,474,657  21.85% 
29/05/2023 125,200  4,220,200,000  34.1 (3.02 %)    129,500  4,366,135,000  4,300  145,935,000  43,996,157  21.54% 
26/05/2023 10,500  347,955,000  33.1 (0.61 %)    13,300  440,565,000  2,800  92,610,000  44,121,357  21.46% 
25/05/2023 -360,700  -11,883,795,000  32.85 (-1.35 %)    47,200  1,555,105,000  407,900  13,438,900,000  44,131,857  21.46% 
24/05/2023 -56,400  -1,898,145,000  33.3 (-1.48 %)    121,600  4,067,515,000  178,000  5,965,660,000  43,771,157  21.67% 
23/05/2023 95,800  3,246,230,000  33.8 (-1.17 %)    106,100  3,594,380,000  10,300  348,150,000  43,714,757  21.71% 
22/05/2023 17,100  581,370,000  34.15 (3.17 %)    22,200  752,995,000  5,100  171,625,000  43,810,557  22.16% 
19/05/2023 48,200  1,590,960,000  33.05 (0.15 %)    52,500  1,732,475,000  4,300  141,515,000  43,828,057  22.15% 
18/05/2023 12,900  425,700,000  33 (0.30 %)    17,600  580,800,000  4,700  155,100,000  43,544,397  21.81% 
17/05/2023 -99,000  -3,266,890,000  32.9 (0.00 %)    63,000  2,076,065,000  162,000  5,342,955,000  43,557,297   
16/05/2023 -135,700  -4,510,610,000  32.9 (-1.79 %)    59,300  1,958,650,000  195,000  6,469,260,000  43,458,297   
15/05/2023 -419,400  -14,209,690,000  33.5 (-1.76 %)    52,100  1,768,550,000  471,500  15,978,240,000  43,322,597   
12/05/2023 -127,100  -4,320,300,000  34.05 (-0.73 %)    92,200  3,144,975,000  219,300  7,465,275,000  42,903,197  22.72% 
11/05/2023 -200  6,025,000  34.3 (-0.58 %)    121,300  4,200,395,000  121,500  4,194,370,000  42,992,297  22.66% 
10/05/2023 42,800  1,452,010,000  34.5 (3.29 %)    45,900  1,556,795,000  3,100  104,785,000  42,806,477   
09/05/2023 -88,500  -2,891,785,000  33.35 (1.37 %)    31,100  1,028,585,000  119,600  3,920,370,000  42,849,277  22.75% 
08/05/2023 -182,300  -6,123,760,000  32.9 (-1.94 %)    8,300  274,255,000  190,600  6,398,015,000  42,877,557  22.73% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.