Lý do:Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC HN soát xét 6 tháng năm 2019 là số âm