Lý do:-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC năm 2018 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc; -Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát