Lý do:Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến